سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی

ز سحر چشم تو هر گوشه ای و بیماریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی

c ;tv cgt j, iv pgri hd , Ha,fd

c spv ]al j, iv ',ai hd , fdlhvd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165