سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167118