سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزیآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167073