سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف

هر دم به قید سلسله در کار می کشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف

;hig v,d ], fhn wfh vh fi f,d cgt

iv nl fi rdn sgsgi nv ;hv ld ;ad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165