سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

از همچو تو دلداری دل برنکنم آری

چون تاب کشم باری زان زلف به تاب اولیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - از همچو تو دلداری دل برنکنم آری

hc il], j, ngnhvd ng fvk;kl Hvd

],k jhf ;al fhvd chk cgt fi jhf h,gd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165