سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

xfdf vhi kadk nvn uar kakhsn

fv, fi nsj ;k hd lvni ng lsdp nldتعداد ابیات منتشر شده : 380555