سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

در هجر تو گر چشم مرا آب روان است

گو خون جگر ریز که معذور نماندستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - در هجر تو گر چشم مرا آب روان است

nv i[v j, 'v ]al lvh Hf v,hk hsj

', o,k ['v vdc ;i lub,v klhknsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509490