سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

nv l;jf prhdr \da hndf uar

ihk hd \sv f;,a ;i v,cd \nv a,dتعداد ابیات منتشر شده : 380555