سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است

تا آب ما که منبعش الله اکبر استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است

tvr hsj hc Hf oqv ;i zglhj [hd h, hsj

jh Hf lh ;i lkfua hggi h;fv hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165