سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

درودی چو نور دل پارسایان

بدان شمع خلوتگه پارساییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - درودی چو نور دل پارسایان

nv,nd ], k,v ng \hvshdhk

fnhk alu og,j'i \hvshdd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165