سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دایم گل این بستان شاداب نمی ماند

دریاب ضعیفان را در وقت تواناییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دایم گل این بستان شاداب نمی ماند

nhdl 'g hdk fsjhk ahnhf kld lhkn

nvdhf qudthk vh nv ,rj j,hkhdd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165