سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حال دل با تو گفتنم هوس است

خبر دل شنفتنم هوس استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حال دل با تو گفتنم هوس است

phg ng fh j, 'tjkl i,s hsj

ofv ng aktjkl i,s hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165