سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بنده طالع خویشم که در این قحط وفا

عشق آن لولی سرمست خریدار من استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بنده طالع خویشم که در این قحط وفا

fkni xhgu o,dal ;i nv hdk rpx ,th

uar Hk g,gd svlsj ovdnhv lk hsjتعداد ابیات منتشر شده : 380525