سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

جمالت معجز حسن است لیکن

حدیث غمزه ات سحر مبین استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - جمالت معجز حسن است لیکن

[lhgj lu[c psk hsj gd;k

pnde ylci hj spv lfdk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165