سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند

ما و چراغ چشم و ره انتظار دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند

'v fhn tjki iv n, [ihk vh fi il ckn

lh , ]vhy ]al , vi hkjzhv n,sjتعداد ابیات منتشر شده : 380540