سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ماییم و آستانه عشق و سر نیاز

تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ماییم و آستانه عشق و سر نیاز

lhddl , Hsjhki uar , sv kdhc

jh o,hf o,a ;i vh fvn hknv ;khv n,sjتعداد ابیات منتشر شده : 373712