سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

بیار نفحه ای از گیسوی معنبر دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

wfh h'v 'bvd htjnj fi ;a,v n,sj

fdhv ktpi hd hc 'ds,d lukfv n,sj

تعداد ابیات منتشر شده : 507645