سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

هر جا که هست پرتو روی حبیب هستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

nv uar ohkrhi , ovhfhj tvr kdsj

iv [h ;i isj \vj, v,d pfdf isjتعداد ابیات منتشر شده : 380555