سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

o,ajv c uda , wpfj , fhy , fihv ]dsj

shrd ;[hsj ', sff hkjzhv ]dsjتعداد ابیات منتشر شده : 380525