سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد

هر که را در طلبت همت او قاصر نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد

uhrfj nsj fnhk sv, fgkna fvsn

iv ;i vh nv xgfj ilj h, rhwv kdsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165