سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

lwgpj kdsj ;i hc \vni fv,k htjn vhc

,v ki nv l[gs vknhk ofvd kdsj ;i kdsj

 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • جستجوی گوهر در همه ی آثار
 • جستجوی حرف درویشان بدزدیده همی در مولوی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی باده دلکش در شهریار
 • جستجوی شمع در صائب تبریزی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی درود در همه ی آثار
 • جستجوی صدف در معرفت دل او در همه ی آثار
 • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509640