سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

سر مرا به جز این در حواله گاهی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - جز آستان توام در جهان پناهی نیست

[c Hsjhk j,hl nv [ihk \khid kdsj

sv lvh fi [c hdk nv p,hgi 'hid kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 251670