سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

سر مرا به جز این در حواله گاهی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59330