سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

nv kld 'dvn kdhc , khc lh fh psk n,sj

ovl Hk ;c khckdkhk foj fvo,vnhv nhajتعداد ابیات منتشر شده : 249980