سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد

ور میان جان و جانان ماجرایی رفت رفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد

'v ngd hc ylci ngnhv fhvd fvn fvn

,v ldhk [hk , [hkhk lh[vhdd vtj vtjتعداد ابیات منتشر شده : 251627