سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

کار چراغ خلوتیان باز درگرفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

shrd fdh ;i dhv c vo \vni fv'vtj

;hv ]vhy og,jdhk fhc nv'vtj

تعداد ابیات منتشر شده : 509610