سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

بنگر که از کجا به کجا می فرستمتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

hd inin wfh fi sfh ld tvsjlj

fk'v ;i hc ;[h fi ;[h ld tvsjlj

تعداد ابیات منتشر شده : 507645