سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

در صحبت شمال و صبا می فرستمتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

iv wfp , ahl rhtgi hd hc nuhd odv

nv wpfj alhg , wfh ld tvsjlj

تعداد ابیات منتشر شده : 508095