سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

در صحبت شمال و صبا می فرستمتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

iv wfp , ahl rhtgi hd hc nuhd odv

nv wpfj alhg , wfh ld tvsjlj

 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی فارغ از گردش ایام در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی خدمت خلق در حافظ
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630