سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داجآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

fdhq v,d j, v,ak ], uhvq vo v,c

s,hn cgt sdhi j, isj zglj nh[

تعداد ابیات منتشر شده : 466260