سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

جمالت آفتاب هر نظر باد

ز خوبی روی خوبت خوبتر بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - جمالت آفتاب هر نظر باد

[lhgj Htjhf iv kzv fhn

c o,fd v,d o,fj o,fjv fhn

 • جستجوی زهی ملک جوانی خرم از تو اثا در نظامی گنجوی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی شماریت در فردوسی
 • جستجوی لقمه در همه ی آثار
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی هم صحبتی در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508665