سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هیچ مژگان دراز و عشوهٔ جادو نکرد

آنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده اندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هیچ مژگان دراز و عشوهٔ جادو نکرد

id] lV'hk nvhc , ua,iٔ [hn, k;vn

Hk]i Hk cgt nvhc , ohg la;dk ;vni hkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165