سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

الا ای آهوی وحشی کجایی

مرا با توست چندین آشنایی



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - الا ای آهوی وحشی کجایی

hgh hd Hi,d ,pad ;[hdd

lvh fh j,sj ]kndk Hakhdd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165