سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

الا ای آهوی وحشی کجایی

مرا با توست چندین آشناییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - الا ای آهوی وحشی کجایی

hgh hd Hi,d ,pad ;[hdd

lvh fh j,sj ]kndk Hakhddتعداد ابیات منتشر شده : 373712