سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

چو نالان آمدت آب روان پیش

مدد بخشش از آب دیدهٔ خویشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - چو نالان آمدت آب روان پیش

], khghk Hlnj Hf v,hk \da

lnn foaa hc Hf ndniٔ o,daتعداد ابیات منتشر شده : 206541