سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

رفیقان قدر یکدیگر بدانید

چو معلوم است شرح از بر مخوانیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - رفیقان قدر یکدیگر بدانید

vtdrhk rnv d;nd'v fnhkdn

], lug,l hsj avp hc fv lo,hkdnتعداد ابیات منتشر شده : 206526