سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

مقالات نصیحت گو همین است

که سنگ انداز هجران در کمین استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - مقالات نصیحت گو همین است

lrhghj kwdpj ', ildk hsj

;i sk' hknhc i[vhk nv ;ldk hsjتعداد ابیات منتشر شده : 206526