سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

در سیر و سلوک گرم رو باش

خرمن می سوز و دانه می پاشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - در سیر و سلوک گرم رو باش

nv sdv , sg,; 'vl v, fha

ovlk ld s,c , nhki ld \ha

تعداد ابیات منتشر شده : 510135