سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

شراب آن گهی دست شرّست و شور

که باشد سر فتنه را دست زورآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - شراب آن گهی دست شرّست و شور

avhf Hk 'id nsj avّsj , a,v

;i fhan sv tjki vh nsj c,v

تعداد ابیات منتشر شده : 466260