سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

به مستی ببخشای بر زیر دست

زبردست را خود سر پنجه هستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - به مستی ببخشای بر زیر دست

fi lsjd ffoahd fv cdv nsj

cfvnsj vh o,n sv \k[i isj

تعداد ابیات منتشر شده : 478421