سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

چو هشیار گشتی ببخش و بده

نگه دار سر بر سر هم منهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - چو هشیار گشتی ببخش و بده

], iadhv 'ajd ffoa , fni

k'i nhv sv fv sv il lki

تعداد ابیات منتشر شده : 478361