سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

به مقدار سرمایه و دستگاه

به حق خود و مستحق کن نگاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - به مقدار سرمایه و دستگاه

fi lrnhv svlhdi , nsj'hi

fi pr o,n , lsjpr ;k k'hi

تعداد ابیات منتشر شده : 478451