سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

الهی نگیری به ناباکیم

که آلوده دامن ز ناپاکی امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - الهی نگیری به ناباکیم

hgid k'dvd fi khfh;dl

;i Hg,ni nhlk c kh\h;d hl

 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی در رفتن جان ازب دن در همه ی آثار
 • جستجوی شعر در شهریار
 • جستجوی درد كشأنkpvj"gk'go در حافظ
 • جستجوی شهر در حافظ
 • جستجوی خار گل در عطار
 • جستجوی تکاپو در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135