سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

بسی بر معاصی رضا داده ام

گریبان به دست هوا داده امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - بسی بر معاصی رضا داده ام

fsd fv luhwd vqh nhni hl

'vdfhk fi nsj i,h nhni hl

تعداد ابیات منتشر شده : 510135