سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

خلاصم ده از کردة ناپسند

به رویم در مغفرت در مبندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - خلاصم ده از کردة ناپسند

oghwl ni hc ;vnة kh\skn

fi v,dl nv lytvj nv lfkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165