سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

بادِ بهار می وزد بادۀ خوش گوار کو

بویِ بنفشه می دَمَد ساقیِ گل عذار کوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - بادِ بهار می وزد بادۀ خوش گوار کو

fhnِ fihv ld ,cn fhnۀ o,a ',hv ;,

f,dِ fktai ld nَlَn shrdِ 'g ubhv ;,تعداد ابیات منتشر شده : 364441