سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

زهدی چنان مزور از غایت ندامت

در حلق پارسایان هم چون طناب گشتهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - زهدی چنان مزور از غایت ندامت

cind ]khk lc,v hc yhdj knhlj

nv pgr \hvshdhk il ],k xkhf 'aji


 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364463