سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

بیار تا تو چه داری به نقد و کیسهٔ نقد

به نقدِ وقت نگه دار زر پایندهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - بیار تا تو چه داری به نقد و کیسهٔ نقد

fdhv jh j, ]i nhvd fi krn , ;dsiٔ krn

fi krnِ ,rj k'i nhv cv \hdkniتعداد ابیات منتشر شده : 364441