سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

غلط کردم که در شریان جان است

چه می گویم که بودی یا نبودیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - غلط کردم که در شریان جان است

ygx ;vnl ;i nv avdhk [hk hsj

]i ld ',dl ;i f,nd dh kf,ndتعداد ابیات منتشر شده : 367950