سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

درست است این که از ما برشکستی

ولیکن نیست شرطِ دوست داریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - درست است این که از ما برشکستی

nvsj hsj hdk ;i hc lh fva;sjd

,gd;k kdsj avxِ n,sj nhvdتعداد ابیات منتشر شده : 373712