سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

به نومیدی چو من بی چاره ای را

روا باشد که ضایع می گذاریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - به نومیدی چو من بی چاره ای را

fi k,ldnd ], lk fd ]hvi hd vh

v,h fhan ;i qhdu ld 'bhvdتعداد ابیات منتشر شده : 373712