سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

من عَرَفَ نَفسَه برهاند تو را ز تو

ورنه همه تصور تو عین کثرت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - من عَرَفَ نَفسَه برهاند تو را ز تو

lk uَvَtَ kَtsَi fvihkn j, vh c j,

,vki ili jw,v j, udk ;evj hsjتعداد ابیات منتشر شده : 251627