سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

ز بی وفایی و بعد عهدی و جفا کاری

به نام و ننگ ز دونان سزد که برگذریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - ز بی وفایی و بعد عهدی و جفا کاری

c fd ,thdd , fun uind , [th ;hvd

fi khl , kk' c n,khk scn ;i fv'bvdتعداد ابیات منتشر شده : 373712